Rejestracja użytkownika


Co daje rejestracja?

Zarejestrowanie się nie daje specjalnych przywilejów dla oglądających nasz serwis. Powoduje natomiast, że na adres e-mail podany przez użytkownika będą przychodziły informacje o planowanych imprezach i wydarzeniach kulturalnych.

Jak się zarejestrować?

Należy wypełnić formularz poniżej i wcisnąć przycisk Wyślij.


pole obowiązkowe

Wy­ra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych za­war­tych w tym for­mu­la­rzu zgod­nie z usta­wą z dnia 29.08.1997 r. o Ochro­nie Da­nych Oso­bo­wych, tekst jed­no­li­ty: Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z póź­niej­szy­mi zmia­na­mi.

podaj swoje imię:
podaj swoje nazwisko:
podaj swój adres e-mail:
wyślij…