Regulamin Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
przy Stowarzyszeniu Pomocy Potrzebującym „Nadzieja”


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

 1. Legionowski Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Stowarzyszeniu Pomocy Potrzebującym „Nadzieja” (dalej również LUTW, Uniwersytet) działa w oparciu o § 23 ust. 2 pkt 8 statutu Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „Nadzieja” i wypełnia zadania w zakresie edukacji i aktywizacji osób starszych (dalej Stowarzyszenie).
 2. LUTW działa w strukturach organizacyjnych Stowarzyszenia.
 3. LUTW działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Uniwersytet może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w środowiskach polonijnych.
 4. Zarząd Stowarzyszenia może tworzyć filie i przedstawicielstwa. File i przedstawicielstwa działają w oparciu o niniejszy regulamin.

§ 2

 1. Legionowski Uniwersytet Trzeciego Wieku może używać nazwy skróconej w brzmieniu: „LUTW”.
 2. Uniwersytet posiada i posługuje się logo – wzór stanowi załącznik nr 1. do regulaminu. Uniwersytet posiada hymn, którego tekst zawiera załącznik nr 2.do niniejszego regulaminu.
 3. Uniwersytet ma prawo wydawania swoim słuchaczom legitymacji członkowskich oraz innych dokumentów (indeksów, zaświadczeń itp.).

Rozdział II
Cele LUTW

§ 3

 1. Celem LUTW jest:
 2. Wyżej wymienione cele LUTW realizuje poprzez organizowanie:

Rozdział III
Warunki przyjęcia

§ 4

 1. Słuchaczem LUTW może być każda osoba w wieku 50+, która złoży deklarację słuchacza LUTW – pragnąca pogłębiać swą wiedzę z różnych dziedzin nauki, rozwijać swoje zainteresowania oraz poprawiać swoją sprawność fizyczną.
 2. Decyzję w przedmiocie przyjęcia w poczet słuchaczy LUTW podejmuje Kierownictwo LUTW.
 3. Każdy słuchacz może studiować dowolną liczbę semestrów.
 4. Słuchacze LUTW uczestniczą w zajęciach na podstawie legitymacji słuchacza, a zajęcia objęte tzw. pakietem podstawowym gwarantowane są w ramach uiszczonej opłaty wpisowej i opłaty semestralnej.
 5. Od kandydata na słuchacza LUTW pobierana jest:
 6. Wysokość opłaty wpisowej, opłaty semestralnej, opłat za zajęcia fakultatywne oraz opłaty za wydanie legitymacji słuchacza LUTW, a także terminy wnoszenia ww. opłat określane są przez Kierownictwo LUTW każdorazowo przed rozpoczęciem roku akademickiego.
 7. Opłaty określone w ust. 5 wpłacane są do kasy lub na rachunek bankowy Stowarzyszenia (subkonto lub osobny rachunek).
 8. Osoba wpisująca się po raz pierwszy do LUTW, w dniu zapisu zobowiązana jest wypełnić deklarację słuchacza LUTW, oraz uiścić opłatę wpisową i semestralną. Udział w kolejnych latach działalności Uniwersytetu uwarunkowany jest od wpłaty opłaty semestralnej za kolejne okresy.
 9. Utrata praw słuchacza LUTW następuje wskutek:
 10. O skreśleniu z listy słuchaczy LUTW decyduje Kierownictwo LUTW.

Rozdział IV
Organizacja zajęć

§ 5

 1. 1.Rok akademicki trwa od października do czerwca następnego roku kalendarzowego.
 2. 2.Rok akademicki podzielony jest na dwa semestry: a.semestr zimowy, który trwa od października do stycznia następnego roku,
 3. b.semestr letni, który trwa od lutego do czerwca.
 4. 3.W ciągu roku akademickiego przewidziana jest przerwa międzysemestralna.
 5. 4.Organizację roku akademickiego określa Kierownictwo LUTW w porozumieniu z Radą Programową.
 6. 5.Szczegółowy harmonogram zajęć LUTW oraz ich obsada są podawane przez Kierownictwo LUTW do wiadomości słuchaczom LUTW przed rozpoczęciem każdego semestru.
 7. 6.Słuchacze LUTW mogą otrzymać indeks i legitymację słuchacza LUTW.
 8. 7.Opłaty za zajęcia nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem odwoływania zajęć z przyczyn leżących po stronie LUTW.
 9. 8.Nieobecność słuchacza LUTW na wykładach i zajęciach nie powoduje obniżenia opłaty semestralnej.

Rozdział V
Prawa i obowiązki słuchaczy

§ 6

 1. Słuchacze LUTW mają prawo do:
 2. Do obowiązków słuchaczy należy:

Rozdział VII
Organy LUTW i ich kompetencje

§ 7

 1. Organami LUTW są:

§ 8

 1. Ogólne zebranie Słuchaczy to ogół słuchaczy LUTW.
 2. Zebranie zwoływane jest, co najmniej raz w roku, przez kierownictwo LUTW.
 3. Do zadań zebrania należy:
 4. rozpatrywanie problemów zgłaszanych przez Zarząd Stowarzyszenia, Kierownictwo LUTW oraz słuchaczy LUTW,
 5. Uchwały zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby słuchaczy LUTW.

§ 9

 1. Kierownictwo LUTW organizuje pracę Uniwersytetu oraz reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Kierownictwo LUTW jest powoływane przez Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Kierownictwo LUTW składa się z 7 osób: dyrektora, zastępcy ds. dydaktycznych, sekretarza, skarbnika oraz 3 członków.
 4. Organizując pracę – Kierownictwo LUTW realizuje postanowienia Zarządu Stowarzyszenia odnoszące się do działalności Uniwersytetu.
 5. Do kompetencji Kierownictwa LUTW należy:
 6. Kierownictwo LUTW może powołać biuro (sekretariat) do prowadzenia spraw związanych z organizacją pracy Uniwersytetu i obsługą słuchaczy.

§ 10

 1. Rada Słuchaczy jest samorządem słuchaczy reprezentującym słuchaczy LUTW. Rada jest również organem doradczym Zarządu Stowarzyszenia i Kierownictwa LUTW.
 2. Radę Słuchaczy tworzą przedstawiciele wybierani spośród grup słuchaczy tj. starostowie sekcji oraz kierownicy filii. Wybory odbywają się na początku roku akademickiego.
 3. Rada Słuchaczy podejmuje działania na rzecz sprawnego i efektywnego funkcjonowania Uniwersytetu.
 4. Do zadań Rady Słuchaczy należy:

§ 11

 1. W ramach Rady Słuchaczy wybierany jest Przewodniczący Rady Słuchaczy. Przewodniczący spośród pozostałych członków Rady może wyznaczyć swoich zastępców.
 2. Przewodniczący Rady Słuchaczy organizuje pracę samorządu i przewodniczy jego posiedzeniom.
 3. Posiedzenia Rady Słuchaczy odbywają się co najmniej dwa razy w roku.

§ 12

 1. Rada Programowa jest organem opiniodawczo-doradczym Zarządu Stowarzyszenia i Kierownictwa LUTW. Jej celem jest czuwanie nad jakością merytoryczną działalności edukacyjno-aktywizującą LUTW.
 2. Rada Programowa jest powoływana uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Rada Programowa składa się z 7–9 osób. Rada Programowa wybiera spośród swego grona Przewodniczącego Rady Programowej, którego zadaniem jest zwoływanie, kierowanie posiedzeniami oraz reprezentowanie Rady na zewnątrz.
 4. Do udziału w Radzie Programowej są zapraszane osoby cieszące się autorytetem gwarantujące utrzymanie wysokiego poziomu merytorycznego zajęć organizowanych przez LUTW.
 5. Rada Programowa współpracuje z Kierownictwem LUTW w zakresie realizacji bieżących zadań Uniwersytetu.
 6. Do kompetencji Rady Programowej należy:

§ 13

 1. Regulamin LUTW oraz jego zmiany zatwierdza Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały.
 2. W kwestiach nieuregulowanych obowiązują unormowania zawarte w Statucie Stowarzyszenia.
 3. Dane osobowe znajdujące się w posiadaniu Stowarzyszenia są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., nr 133 poz. 883).
 4. Regulamin niniejszy wchodzi w życie w dniu 7 stycznia 2015 roku

Podpisy członków Zarządu Stowarzyszenia: