Uchwały Legionowskiej Rady Seniorów


Uchwała nr VII/70/2015 Rady Miasta Legionowo

z dnia 22 kwietnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia „Strategii działań miasta Legionowo na rzecz seniorów 60+ na lata 2015–2020”

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 5c ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.1) uchwala się, co następuję:

§ 1.

Przyjmuje się „Strategię działań miasta Legionowo na rzecz seniorów 60+ na lata 2015–2020”, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legionowo.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Janusz Klejment


1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r.: poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r.: poz. 379 i poz. 1072.


Załącznik do Uchwały nr VII/70/2015 Rady Miasta Legionowo

z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Strategia działań miasta Legionowo na rzecz seniorów 60+ na lata 2015–2020

Spis treści:
 1. Wstęp
 2. Metodologia prac nad strategią
 3. Zgodność strategii z dokumentami strategicznymi różnego szczebla
 4. Diagnoza sytuacji osób starszych w Legionowie
  1. 4.1 Struktura demograficzna Legionowa
  2. 4.2 Diagnoza sytuacji seniorów w Legionowie
   1. 4.2.1. Sytuacja seniorów w Legionowie
   2. 4.2.2 Wnioski i rekomendacje z badań
 5. Analiza SWOT
  1. 5.1 Zdrowie i rekreacja
  2. 5.2 Sfera obywatelska
  3. 5.3 Edukacja i kultura
 6. Zdiagnozowane problemy
 7. Określenie celów
  1. 7.1 Poprawa i rozszerzenie i działań skierowanych na utrzymanie zdrowia i rozwój aktywności fizycznej legionowskich seniorów
  2. 7.2 Zwiększenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Legionowa w wieku 60+
  3. 7.3 Zwiększenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej legionowskich seniorów
 8. Harmonogram działań
  1. 8.1 Zdrowie i rekreacja
  2. 8.2 Sfera obywatelska
  3. 8.3 Edukacja i kultura
 9. System monitoringu i ewaluacji realizacji strategii
 10. Źródła finansowania strategii
 11. Zakończenie