Informator – rok akademicki 2014/2015


Rok akademicki 2014/2015


Rodzaj i miejsce zajęć

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020


Zajęcia bezpłatne do końca grudnia 2014 r.*

Lp. Zajęcia Dzień tygodnia Godz.
1 j. niemiecki środa 8:00–9:30
2 j. rosyjski poniedziałek 9:00–10:30
3 Nauka obsługi komputera środa
czwartek
9:00–10:30
10:30–12:00
9:00–10:30
4 Nauka tańca piątek 9:30–11:00
5 Gimnastyka relaksacyjna środa 9:00–10:00
6 Warsztaty fotograficzne wtorek 10:00–12:00
7 Warsztaty plastyczne wtorek 10:00–12:00
8 Salonik Literacki ostatnia środa miesiąca 17:15–20:15
9 Kawiarenka internetowa czwartek 10:30–12:00
10 Zajęcia muzyczne czwartek i piątek 10:30–12:00
9:45–11:15


Pozostałe zajęcia

Lp. Rodzaj zajęć Termin Miejsce
1 Wykłady ogólne co drugi piątek
godz. 11:30–13:00
Sala duża,
ul. Piłsudskiego 3
2 Gimnastyka rehabilitacyjna wtorek
I grupa godz.8:15–9:00
II grupa godz.9:10–9:45
III grupa godz.10:05–10:50
czwartek
I grupa godz.15:15–16:00
II grupa godz. 16:10–16:55
III grupa godz.17:05–17:50
Sala duża
siedziba LUTW
3 Gimnastyka relaksacyjna środa godz.10:00–11:00 siedziba LUTW
4 Nauka języka angielskiego poniedziałek
(I grupa)
9:00–10:30
(II grupa)
10:35–12:05
(III grupa)
12:10–13:40
5 czwartek
(I grupa)
9:00–10:30
(II grupa)
10:35–12:05
(III grupa)
12:10–13:40
6 Nauka języka niemieckiego środa
godz. 9:30–11:00
7 Warsztaty rękodzieła artystycznego i sztuk plastycznych poniedziałek 11:30–13:00 piątek godz. 8:30–10:00
8 Spotkania Klubu szachowego „Hetman” czwartek
godz. 16:30–20:00
9 Spotkania Klubu Brydżowego „KIER” wtorek godz. 9:30–11:00
10 Spotkania Klubu Amazonek drugi poniedziałek miesiąca
godz. 16:30
11 Warsztaty – treningi pamięci środa godz.
12:15–13:45
12 Klub Scrabble pierwsza środa m-ca 13:00
pozostałe środy 11.30

Wykłady w roku akademickim 2014/2015

Wy­kła­dy od­by­wa­ją się w piąt­ki, w go­dzi­nach od 11:30 do 13:00, w Sa­li du­żej LUTW w Le­gio­no­wie, ul. marsz. J. Pił­sud­skie­go 3. Wy­kła­dy są fi­nan­so­wa­ne z opłat se­me­stral­nych słu­cha­czy.


Lista wykładów w semestrze zimowym

Lp. Data wykładu Temat Wykładowca
1 25.09.2014 „Przebudzenie smoka” – o przemianach kulturowych, społecznych i gospodarczych we współczesnych Chinach. prof. Waldemar Dziak
2 10.10.2014 „Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu” mgr Jolanta Szwalbe
3 24.10.2014 Medycyna estetyczna dr Tomasz Mankiewicz
4 14.11.2014 Kulisy władzy prof. dr hab. Aleksander Łuczak
5 21.11.2014 Wybrane zagadnienia dotyczące raka piersi dr Grzegorz Krasowski
6 12.12.2014 Nie tylko „„rylogia” mgr Marta Jaworek
7 9.01.2015 Temperatury Życia „Temperatura – kształtujący życie parametr fizyczny” prof. dr hab. Tadeusz Skośkiewicz
8 6.02.2015 Cmentarze różnych wyznań w Warszawie dr Artur Bojarski
9 22.02.2015 Kobieta, mężczyzna, rodzina w krajach starożytnych: Egipt, Sumer, Babilonia, Asyria, Grecja, Rzym dr Joanna Popielska-Grzybowska

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany tematyki wykładów.


Seminaria

W nowym roku akademickim rozpoczynamy cykl zajęć wyjazdowych. Przewidujemy zajęcia warsztatowe w:

O terminach słuchacze zostaną poinformowani odpowiednio wcześniej.

Rozrywka dla seniorów spotkania integracyjne iwieczorki muzyczno-taneczne

Im­pre­zy roz­ryw­ko­we od­by­wa­ją się w sie­dzi­bie LUTW w Le­gio­no­wie. Po ze­bra­niu przy­naj­mniej 25 oso­bo­wej gru­py w fi­liach do­wo­zi­my ich z fi­lii do Le­gio­no­wa. W im­pre­zach or­ga­ni­zo­wa­nych przez LUTW mo­gą uczest­ni­czyć człon­ko­wie ter­mi­no­wo wno­szą­cy opła­ty obo­wią­zu­ją­ce w Le­gio­now­skim Uni­wer­sy­te­cie Trze­cie­go Wie­ku.

Zajęcia fakultatywne
(płatne dodatkowo)

Rok akademicki 2014/2015 obejmuje 35 tygodni szkoleniowych, zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku każdego tygodnia.

Nauka języka angielskiego

Zajęcia prowadzi mgr Zbigniew Szymański. Opłata roczna: 300 zł

 1. Poniedziałek
 2. Grupa I: godz. 9:00–10:30
 3. Grupa II: godz. 10:40–12:10
 4. Grupa III: godz. 12:20–13:50
Nauka języka angielskiego

Zajęcia prowadzi mgr Ewa Wiśniewska. Opłata roczna: 300 zł

Czwartek

 1. Grupa I:godz. 9:00–10:30
 2. Grupa II:godz. 10:40–12:10
 3. Grupa III:godz. 12:20–13:50
Nauka języka rosyjskiego

Zajęcia prowadzi Marina Biskupska. Opłata roczna: 300 zł

(Opłata obowiązuje słuchaczy nie uczestniczących w programie ASOS)

poniedziałki, godz. 09:00–10:30

Nauka języka niemieckiego

Zajęcia prowadzi mgr Paweł Przybylski. Opłata roczna: 300 zł

Środy godz. 9:50–11- grupa, zaawansowana

Nauka obsługi komputera

Zajęcia prowadzi Bożena Malesa. Opłata roczna: 350 zł

(Opłata obowiązuje słuchaczy nie uczestniczących w programie ASOS)

Środa

 1. grupa I godz. 9:00–10:30 (średnio zaawansowana)
 2. grupa II godz. 10:45–12:15 (grupa początkująca)

Czwartek

 1. grupa I godz. 9:00–10:30 (zaawansowana)
Warsztaty plastyczne

Zajęcia prowadzi mgr Barbara Retmaniak. Opłata roczna 270 zł

(Opłata obowiązuje słuchaczy nie uczestniczących w programie ASOS)

 1. Wtorek godz. 10:00–12:00
Gimnastyka rehabilitacyjna

Zajęcia prowadzi mgr Mariola Majcher. Opłata roczna: 200 zł

2 razy w tygodniu (poniedziałki i czwartki) po 1 godzinie:

Wtorek

 1. I grupa godz. 8:15–9:00
 2. II grupa godz. 9:10–9:55
 3. III grupa godz. 10:05–10:50

Czwartek

 1. I grupa godz. 15:15–16:00
 2. II grupa godz.16:10–16:55
 3. III grupa godz.17:05–17:50
Gimnastyka relaksacyjna (przy muzyce)

Zajęcia prowadzi mgr Karolina Ziąbka. Opłata roczna 100 zł

(Opłata obowiązuje słuchaczy nie uczestniczących w programie ASOS)

1 raz w tygodniu (środy) po 1 godzinie

godz. 10:00–11:00 (I grupa)

Nauka tańca towarzyskiego

Zajęcia prowadzi Marta Grzegorzewska. Opłata roczna: 200 zł

(Opłata obowiązuje słuchaczy nie uczestniczących w programie ASOS)

Piątek

godz. 9:00–10:30

Chór Belcanto

Zajęcia prowadzi mgr Marek Pawłowicz. 2 razy w tygodniu (czwartki godz.10:30–12:00, piątki godz.9:45–11:15)

Zajęcia są bezpłatne.

Salonik literacki

Prze­zna­czo­ny jest dla słu­cha­czy, któ­rzy chcą uczest­ni­czyć w spo­tka­niach z li­te­ra­tu­rą, kul­tu­rą, hi­sto­rią i sztu­ką. Nie­ba­nal­ność spo­tkań tkwi w po­lo­cie, lek­ko­ści umy­słu, twór­czej wy­obraź­ni, bły­sko­tli­wo­ści i efek­tyw­no­ści in­te­lek­tu­al­nej łą­czą­cej uczest­ni­ków. Ma­gia po­etyc­kie­go sło­wa i ta­lent ar­ty­stów prze­szy­wa­ją na wskroś słu­cha­czy.

Spo­tka­nia pro­wa­dzi mgr Be­ata Go­la­tow­ska. Za­ję­cia od­by­wa­ją się w ostat­nią śro­dę ka­żde­go mie­sią­ca w godz.17:00–20:00. Warsz­ta­ty są bez­płat­ne dla słu­cha­czy Uni­wer­sy­te­tu.

Terminy spotkań:

 Miesiące
październiklistopadgrudzieństyczeńlutymarzeckwiecieńmajczerwiec
dzień292617142525292724
Zajęcia fotograficzne

Spotkania prowadzi Piotr Żyła

Opłata roczna: 270 zł

(Opłata obowiązuje słuchaczy nie uczestniczących w programie ASOS)

Zajęcia odbywają się w każdy wtorek od godz. 11:00 do 13:00

Spotkania szachistów w Klubie „Hetman”

Spotkania prowadzi Leszek Bałda

Zajęcia odbywają się w czwartki, w godz. 16:30–20:00

Zajęcia są bezpłatne.

Spotkania Brydżystów w Klubie „Kier”

Spotkania prowadzi instruktor Jarosław Kostrzewa

Zajęcia odbywają się w wtorekw godz. 9:30–11:00

Zajęcia są bezpłatne

Warsztaty rękodzieła artystycznego i sztuk pięknych

Spotkania prowadzi Maria Lerska

Zajęcia odbywają się w poniedziałki w godz. 11:30–13:00 i piątki w godz. 8:30–10:00

Zajęcia są bezpłatne.

Internetowa kawiarenka seniora

W tym roku położymy nacisk na obsługę urządzeń związanych z komputerem, drukarką, skanerem, aparatem fotograficznym i kamerą.

Zajęcia odbywają się w czwartek, w godz. 10:30–12:00.

Opiekunka grupy – mgr Bożena Malesa

Kawiarenka jest bezpłatna

Warsztaty-treningi pamięci

Spotkania prowadzi mgr Wanda Uszok

Zajęcia odbywają się w środy w godz. 12:15–13:45

Opłata roczna 150 zł

Spotkania Klubu Amazonek

Opiekunka grupy – Jadwiga Szuba

Zajęcia odbywają się w drugi poniedziałek każdego miesiąca,

od godz. 16.30

Klub Scrabble

Opiekunka grupy – Maria Przasnyska

Zajęcia odbywają się

pierwsza środa m-ca 13:00

pozostałe środy 11.30

Wyjazdy do teatrów, kin i muzeów,

W wyjazdach mogą uczestniczyć wszyscy słuchacze Uniwersytetu.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów, rodzaju oraz kosztów

w roku akademickim 2014/2015 będą podawane przed wykładami.

Zapisy na wyjazdy prowadzi Sekretariat LUTW.

Wyjazdy do Mszczonowa na baseny termalne

Wyjazd raz w miesiącu we wtorek

1.28 października

2.18 listopada

Pa­mię­taj­my, że by­cie stu­den­tem Le­gio­now­skie­go Uni­wer­sy­te­tu Trze­cie­go Wie­ku to jed­no­cze­śnie za­szczyt i obo­wią­zek. Wszy­scy two­rzy­my wspól­ną ro­dzi­nę, za któ­rej do­bro i roz­wój je­ste­śmy współ­od­po­wie­dzial­ni, a ka­żdy z nas re­pre­zen­tu­je na ze­wnątrz cząst­kę na­szej ma­łej spo­łecz­no­ści.

Z ży­cze­nia­mi wie­lu wspa­nia­łych chwil w zdo­by­wa­niu wie­dzy i no­wych przy­ja­ciół


Zarząd Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku


patroni