Strona chóru Belcanto


Legionowskie Artystyczne Potyczki Seniorów

Jak co roku, Główny wydarzeniem VI Legionowskich Senioraliów są "Legionowskie Artystyczne Potyczki Seniorów", które są zakończeniem całego szeregu imprez w ramach corocznej październikowej SENIORIADY. Mają one od 3 lat rangę konkursu wojewódzkiego. Nasz chór BELCANTO pod kierownictwem artystycznym mgr MARKA PAWŁOWICZA zajął - zaszczytne I miejsce w kategorii "zespołów wokalnych" - za wykonanie dwóch utworów - Haitańskie ALOHA' OE i TANGO MILONGA Jerzego Petersburskiego.


Dyplom


Jedni są wiecznie młodzi, inni wiecznie starzy.
To kwestia charakteru, a nie kalendarzy.

Jan Izydor Sztaudynger

Chór Belcanto
Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Pra­ca­mi Chó­ru kie­ru­je od po­cząt­ki je­go po­wsta­nia – Kie­row­nik Chó­ru i dy­ry­gent mgr Ma­rek Paw­ło­wicz. Ak­tu­al­nie chór li­czy 25 człon­ków. Pró­by Chó­ru od­by­wa­ją się dwa ra­zy w ty­go­dniu – w cza­sie 2 go­dzin lek­cyj­nych.

Swo­je umie­jęt­no­ści ar­ty­stycz­ne uzy­ska­ne w ra­mach opa­no­wy­wa­nia co­raz to now­szych po­zy­cji re­per­tu­aru, sta­ra­my się pre­zen­to­wać na wszyst­kich uro­czy­sto­ściach uni­wer­sy­tec­kich (po­cząt­ku i za­koń­cze­niu ro­ku aka­de­mic­kie­go, świę­tach zwią­za­nych z tra­dy­cją bo­żo­na­ro­dze­nio­wą i wiel­ka­noc­ną), rocz­ni­cach i uro­czy­sto­ściach oko­licz­no­ścio­wych mia­sta i po­wia­tu le­gio­now­skie­go.

Nasz re­per­tu­ar jest sze­ro­ki – od pie­śni i pio­se­nek mu­zy­ki po­wa­żnej – kla­sy­ków mu­zy­ki, przez ele­men­ty mu­zy­ki lek­kiej i przy­jem­nej: w ję­zy­kach pol­skim, oraz w kil­ku ob­cych jak wło­ski, hisz­pań­ski, nie­miec­ki, ro­syj­ski i ła­ci­nie.

Pierw­sze na­sze „osią­gnię­cie” to udział w „Se­nio­ra­liach 2009 r.” w Cho­to­mo­wie, któ­rych or­ga­ni­za­to­rem by­ło Cen­trum Kul­tu­ry i Spor­tu w Ja­błon­nie (trze­cia na­gro­da).

Od ro­ku 2009 „Bel­can­to” co­rocz­nie od sze­ściu lat uczest­ni­czy w Kon­kur­sach Pio­sen­ki Eu­ro­pej­skiej (ob­co­ję­zycz­nej) or­ga­ni­zo­wa­nych przez Wa­wer­skie Cen­trum Kul­tu­ry (War­sza­wa), zdo­by­wa­jąc wie­le wy­ró­żnień i na­gród ró­żne­go szcze­bla, (II i II lo­ka­ty), wy­ró­żnie­nia i wy­ró­żnie­nia spe­cjal­ne a ostat­nio uczest­ni­cząc po raz szó­sty z rzę­du, zdo­był Głów­ną Na­gro­dę w po­sta­ci no­mi­na­cji do udzia­łu w VII Mię­dzy­na­ro­do­wym Fe­sti­wa­lu Mu­zycz­nym „Orfeusz w Italii”, któ­ry od­bę­dzie się w We­ne­cji w dniach 7–12 wrze­śnia 2015 ro­ku!

Na­sze pre­zen­ta­cje wo­kal­ne ma­ją sze­ro­kie spek­trum te­ma­tycz­ne, cze­go do­wo­dem jest po­ni­ższe skró­to­we przed­sta­wie­nie na­sze­go re­per­tu­aru, któ­ry pre­zen­tu­je­my w związ­ku z oko­licz­no­ścio­wy­mi świę­ta­mi, rocz­ni­ca­mi i im­pre­za­mi miej­ski­mi or­ga­ni­zo­wa­ny­mi na du­żych sce­nach ple­ne­ro­wych np. w le­gio­now­skiej sce­nie spor­to­wej „Are­na”, któ­ra ma ok. 2000 miejsc.

Po­krót­ce na­sze przed­się­wzię­cia ar­ty­stycz­ne w pra­cy Ze­spo­łu „Belcanto”:

Obok kon­kur­sów, prze­glą­dów, im­prez oko­licz­no­ścio­wych czy fe­sti­wa­li Ze­spół da­je kon­cer­ty w wie­lu oko­licz­nych mia­stach, kon­cer­tu­jąc cha­ry­ta­tyw­nie oraz uświet­nia­jąc oko­licz­no­ścio­we im­pre­zy.

„Idź tam gdzie słyszysz śpiew
Tam dobre serce mają…
– Tak mówi porzekadło – 

Elżbieta Ekiert (z wiersza naszej koleżanki)


Kierownik i Dyrygent Zespołu „Belcanto” – mgr Marek Pawłowicz

Wy­kształ­ce­nie: Pań­stwo­wa Szko­ła Mu­zycz­na II stop­nia im. Jó­ze­fa El­sne­ra w War­sza­wie – kla­sa fa­go­tu i śpie­wu. Stu­dia wy­ższe – Aka­de­mia Mu­zycz­na im. Fry­de­ry­ka Cho­pi­na w War­sza­wie, dy­plom ma­gi­ster­ski Wy­dzia­łu Wo­kal­ne­go – kla­sa śpie­wu so­lo­we­go.

Prze­bieg pra­cy za­wo­do­wej i ar­ty­stycz­nej: Udział w spek­ta­klach ope­ro­wych wy­sta­wia­nych na sce­nie Aka­de­mii Mu­zycz­nej w War­sza­wie, fe­sti­wa­lach ope­ro­wych (Au­stria, Niem­cy) oraz na sce­nie Te­atru Wiel­kie­go w War­sza­wie. So­li­sta­-wo­ka­li­sta War­szaw­skiej Ope­ry Ka­me­ral­nej, ar­ty­sta Chó­ru Fil­har­mo­nii Na­ro­do­wej w War­sza­wie, so­li­sta­-wo­ka­li­sta Dzia­łu Kon­cer­to­we­go War­szaw­skie­go To­wa­rzy­stwa Mu­zycz­ne­go, so­li­sta Es­tra­dy Ka­me­ral­nej Fil­har­mo­nii Na­ro­do­wej w War­sza­wie.

Dorobek artystyczny (wybrane pozycje)

Partie tenorowe w następujących pozycjach repertuarowych:

Skład osobowy Zespołu „Belcanto”

Dyrygent i Kierownik Zespołu mgr Marek Pawłowicz
soprany alty tenory i basy
Izabella Adamiak Jadwiga Janczewska-Grzelak Piotr Dydycz
Teresa Buraczewska Janina Grażyna Kumińska Edward Dymek
Elżbieta Ekiert Krystyna Kwiatkowska Waldemar Siekierko
Maria Garbowska Magdalena Matejewska Jerzy Wieczorek
Teresa Jabłońska Danuta Pawluczuk
Janina Janiszewska Henryka Szablewska
Róża Kurowska Zuzanna Seroka
Barbara Kasprolewicz Elżbieta Sztukowska
Zofia Kuźmińska
Halina Łaba
Krystyna Podgórska
Urszula Skrzyńska
Celina Wróbel

Repertuar zespołu

Muzyka klasyczna

Piosenki różne

Piosenki wojskowe i powstańcze

Kolędy i pastorałki

Elżbieta Ekiert
(członkini zespołu „Belcanto”)

Jak wstąpiłam do chóru…

Idź tam gdzie słyszysz śpiew
Tam dobre serce mają…
– Tak mówi porzekadło Więc poszłam posłuchać
Jak chóry śpiewają.
Weszłam. Był czas próby.
Przy drzwiach usiadłam nieśmiało
i czekałam. Co będzie się działo?
Pod oknem z drugiej strony
siedział pan skupiony, z bródką
i coś grał cichutko.
Nagle zagrzmiał wielki tenor:
– Paulina!
Wyłoniła się dziewczyna, zaśpiewała.
– O mój Boże – pomyślałam (o panu)
Skąd ten głos, jak kościelne dzwony?
A to z przepony.
Potem śpiewały panie w bluzkach różowych…
I wtedy myśl mi przyszła do głowy,
że z domu wyruszę,
bo śpiewać muszę,
bo jest to bliskie mojej naturze…
I znalazłam się w chórze.
Odtąd, gdy ktoś zapyta jak mierzymy czas
– od czwartku, do czwartku – powiem – proszę was
– Jak to? Dlaczego?
– Tu wyjaśnić trzeba.
– Kiedy śpiewam, czuję radość
– Jestem bliżej nieba.

Zegrze, 2013


Regulamin chóru Belcanto

 1. Chór Bel­can­to jest wo­kal­nym ama­tor­skim ze­spo­łem mu­zycz­nym dzia­ła­ją­cym w ra­mach Le­gio­now­skie­go Uni­wer­sy­te­tu Trze­cie­go Wie­ku bę­dą­ce­go we­wnętrz­ną jed­nost­ką or­ga­ni­za­cyj­ną Sto­wa­rzy­sze­nia Po­mo­cy Po­trze­bu­ją­cym „Na­dzie­ja”. Ze­spół jest fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków” SPP Na­dzie­ja”
 2. Człon­kiem chó­ru mo­że zo­stać ka­żda oso­ba, któ­ra po­myśl­nie przej­dzie prze­słu­cha­nia przez kie­row­ni­ka Chó­ru – dy­ry­gen­ta i zo­bo­wią­że się na pi­śmie do prze­strze­ga­nia za­sad okre­ślo­nych w re­gu­la­mi­nie.
 3. Chó­rzy­sta ma obo­wią­zek:
 4. Pod­sta­wą do do­pusz­cze­nia chó­rzy­sty do udzia­łu w kon­cer­cie jest opa­no­wa­nie re­per­tu­aru oraz osią­gnię­cie 90 % pro­gu fre­kwen­cji na pró­bach. De­cy­zję o za­kwa­li­fi­ko­wa­niu chó­rzy­sty do udzia­łu w kon­cer­cie po­dej­mu­je dy­ry­gent.
 5. Chó­rzy­sta mo­że zo­stać wy­klu­czo­ny z Chó­ru w przy­pad­ku na­ru­sza­nia za­sad okre­ślo­nych w re­gu­la­mi­nie. De­cy­zję o wy­klu­cze­niu chó­rzy­sty po­dej­mu­je dy­ry­gent w po­ro­zu­mie­niu z ra­dą Chó­ru.
 6. Pra­ca­mi Chó­ru kie­ru­je kie­row­nik Chó­ru, któ­ry jest jed­no­cze­śnie dy­ry­gen­tem Chó­ru. Do obo­wiąz­ków kie­row­ni­ka Chó­ru na­le­ży:
 7. Ra­da Chó­ru jest we­wnętrz­nym or­ga­nem Chó­ru, któ­rej ce­lem jest ak­tyw­na po­moc kie­row­ni­ko­wi Chó­ru w or­ga­ni­zo­wa­niu pra­cy, w szcze­gól­no­ści w re­ali­zo­wa­niu bie­żą­cych za­dań. Ra­da Chó­ru skła­da się z 3 osób: Sta­ro­sty i 2 człon­ków.
 8. W skład Ra­dy Chó­ru wcho­dzą chó­rzy­ści z co naj­mniej rocz­nym sta­żem wy­bie­ra­ni w gło­so­wa­niu jaw­nym spo­śród człon­ków Chó­ru na okres jed­ne­go ro­ku na po­cząt­ku ro­ku aka­de­mic­kie­go.
 9. Do za­dań Ra­dy Chó­ru na­le­ży:
 10. Ra­da Chó­ru spraw­dza przy­go­to­wa­nie wa­run­ków or­ga­ni­za­cyj­nych i tech­nicz­nych prób i kon­cer­tów oraz po­dej­mu­je od­po­wied­nie dzia­ła­nia w tym za­kre­sie – dla wła­ści­we­go przy­go­to­wa­nia kon­cer­tu nie­zbęd­ne jest prze­pro­wa­dze­nie ostat­nich prób na du­żej sa­li ze sce­ną i na­gło­śnie­niem.
 11. Ra­da Chó­ru mo­że zgła­szać pro­po­zy­cje re­per­tu­aro­we oraz wy­ra­żać opi­nię w spra­wach do­ty­czą­cych do­bo­ru re­per­tu­aru i pro­gra­mu kon­cer­tów, udzia­łu w kon­kur­sach, fe­sti­wa­lach i prze­glą­dach, ale osta­tecz­ną de­cy­zję po­dej­mu­je dy­ry­gent.
 12. Ra­da Chó­ru mo­że usta­lić sank­cje za nie­uspra­wie­dli­wio­ne nie­obec­no­ści i spóź­nie­nia