Wydarzenia (grudzień 2015)Roman Biskupski „Człowiekiem Roku”

Pod­czas Wi­gi­lii Miej­skiej po­zna­li­śmy „Czło­wie­ka Ro­ku Le­gio­no­wo 2015”. Ty­tuł przy­zna­no Ro­ma­no­wi Bi­skup­skie­mu, Pre­ze­so­wi SPP „Na­dzie­ja” i Dy­rek­to­ro­wi Le­gio­now­skie­go Uni­wer­sy­te­tu Trze­cie­go Wie­ku, za­an­ga­żo­wa­ne­mu w wie­le ini­cja­tyw, ta­kich jak: or­ga­ni­za­cja Le­gio­now­skich Dni Se­nio­ra, po­wo­ła­nie Le­gio­now­skie­go Cen­trum Wo­lon­ta­ria­tu, współ­or­ga­ni­za­cja „Mar­szu ró­żo­wej wstą­żki”.

Na­gro­dę ju­ry przy­zna­je oso­bie, któ­ra: w swo­im ży­ciu kie­ru­je się naj­wy­ższy­mi war­to­ścia­mi mo­ral­ny­mi, ży­je i pra­cu­je z my­ślą o in­nych, po­przez swo­ją oso­bo­wość umo­żli­wia miesz­kań­com Le­gio­no­wa po­zna­nie cze­goś no­we­go, pro­mu­je Gmi­nę Le­gio­no­wo, za­ra­ża en­tu­zja­zmem i udo­wad­nia, że ka­żdy mo­że osią­gnąć „nie­mo­żli­we”.

Pierw­szy ta­ki ty­tuł w hi­sto­rii mia­sta Le­gio­no­wo przy­zna­ny zo­stał oso­bie z nie­zwy­kłą oso­bo­wo­ścią. Oso­bie, któ­ra „…wy­zna­cza so­bie am­bit­ne ce­le. po­przez swo­ją po­sta­wę in­spi­ru­je śro­do­wi­sko se­nio­ral­ne i lo­kal­ne do wszech­stron­nej dzia­łal­no­ści edu­ka­cyj­nej, ak­ty­wi­zu­ją­cej lo­kal­ną spo­łecz­ność se­nio­rów (…) Swo­ją dzia­łal­ność spo­łecz­ną trak­tu­je ja­ko pa­sję ży­cia, co prze­no­si na in­spi­ra­cję i na­ła­do­wa­nie po­zy­tyw­ną ener­gią swo­je­go śro­do­wi­ska. Ko­cha mu­zy­kę, sport, lu­dzi, zwie­rzę­ta i ota­cza­ją­cą go przy­ro­dę – Zło­ty Czło­wiek” – czy­ta­my w for­mu­la­rzu zgło­sze­nio­wym.

Ka­pi­tu­ła kon­kur­so­wa nie mia­ła wąt­pli­wo­ści i przy­zna­ła ty­tuł jed­no­gło­śnie.


W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok
Żegnamy minione miesiące I pełni nadziei spoglądamy w przyszłość.
Pragniemy przeżyć Niepowtarzalne świąteczne chwile
W pokoju i wzajemnej bliskości. Serdeczne życzenia:
Zdrowia, pogody ducha, Spełnienia wszystkich marzeń,
Zawodowej satysfakcji i wielu sukcesów

przesyłają Dyrektor i Zarząd Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku