Wydarzenia (marzec 2014)


Potrzebni wolontariusze – Legionowo

Jeśli chcesz pomóc drugiemu człowiekowi, chcesz owocnie spędzić swój wolny czas – zostań wolontariuszem w Stowarzyszeniu Pomocy Potrzebującym „Nadzieja” w Legionowie. Stowarzyszenie prowadzi między innymi:

Zapraszamy zarówno gimnazjalistów, licealistów, studentów, jak i osoby dorosłe i seniorów.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 22 784-05-15 lub email: spp-nadzieja-wp.pl

Prezes Zarządu dr Roman Biskupski


prof. Aleksander Łuczak
Legionowo 05–120
ul. Sienkiewicza 7a
tel. 602 200 069
e-mail: aluczak@wp.pl

Sza­now­ni Pań­stwo,

Przed trze­ma la­ta­mi uka­za­ła się mo­ja ksią­żka „Wiatr i duch” w któ­rej przed­sta­wiam wspo­mnie­nia o Le­gio­no­wie i oso­bach, któ­re za­cho­wa­ły się w mo­jej pa­mię­ci. Ze spo­tkań z czy­tel­ni­ka­mi od­nio­słem wra­że­nie, że ksią­żka spo­tka­ła się z za­in­te­re­so­wa­niem. W trak­cie roz­mów wie­lu z Pań­stwa przy­po­mi­na­ło wie­le cen­nych spo­strze­żeń, wy­da­rzeń, osób, któ­re za­słu­gu­ją na utrwa­le­nie. Chciał­bym do tych roz­mów po­wró­cić. Za­mia­rem mo­im jest, aby przez in­for­ma­cje, któ­re za­cho­wa­ły się w Pań­stwa pa­mię­ci prze­nieść na pa­pier to co po­zo­sta­wia nie­za­po­mnia­ne wra­że­nia, stwo­rzy nie­po­wta­rzal­ny kli­mat sta­no­wią­cy o wię­zi z bli­ski­mi i cie­ka­wy­mi oso­ba­mi lub zda­rze­nia­mi, któ­re po­zor­nie o ma­łym zna­cze­niu po­zo­sta­wi­ły ślad na ca­łe na­sze ży­cie.

Po­ni­żej przed­sta­wiam wstęp­ny ze­staw za­gad­nień, któ­re chciał­bym opi­sać w dru­giej czę­ści,, Wiatr i duch?. Jest to mo­żli­we tyl­ko przy Pań­stwa po­mo­cy. Dla­te­go zwra­cam się o prze­sy­ła­nie in­for­ma­cji na mój ad­res pocz­to­wy lub ma­ilo­wy. Był­bym rów­nież za­szczy­co­ny gdy­by­ście Pań­stwo zna­leź­li czas na roz­mo­wę ze mną po uprzed­nim te­le­fo­nicz­nym umó­wie­niu.

Z wyrazami szacunku
Aleksander Łuczak

Wiatr i duch (II część)

Miasto i mieszkańcy

Jak wyglądało Legionowo?
Charakterystyczne domy, wydmy, sosny, strugi wodne
Las, staw Leśniczówka?
Zwierzęta
Które ulice brukowane? Wiadukt nad torami, ul. Warszawska
Dorożki, taksówki
Gdzie był rynek? Targi w Legionowie, budy z artykułami spożywczymi
Kto, gdzie i z czym miał sklep? Prywatna inicjatywa
„Po schodkach”, „Pod Balonem”, Koszalińska, Mękałowa, Górecka, Malinowska, Grabowski, Zamecki, Mazurek.
Apteka na Rynku, Dom Książki
Zakłady państwowe: Odzieżówka, Bistyp, Fabryka Domów
Stare Legionowo, Ludwisin Cegielnia. Bukowiec
Pierwsze Bloki? w Legionowie
Starzy mieszkańcy? i nowe Legionowo, skąd pochodzili i dlaczego wybrali Legionowo?
PIHM, Ochotnicza Straż Pożarna
Władze w Legionowie
Pożary, katastrofy (spadł samolot koło straży), wypadki
Kto i gdzie wybudował pierwsze, nowe domy?
Kto miał pierwsze samochody, motocykle?
Dlaczego spory z Nowym Dworem i innymi?
Szpitale w Legionowie
Pierwsi lekarze (Segało, Prawko Pryszmont), przychodnia-pogotowie na Batorego, nowa przychodnia
Pochody pierwszomajowe, Wyścig Pokoju
Cyganie w Legionowie
Kościół
Proboszczowie i wikariusze, siostry zakonne w szkole i szpitalu
Uroczystości kościelne-Boże Ciało (ołtarze)
Wizyta kardynała S. Wyszyńskiego
Kościół garnizonowy
Pogrzeby, śluby
Cmentarz, „Na Górce”
Szkoły podstawowe, liceum
Nauczyciele, charakterystyczni uczniowie
Życie szkolne, wagary, wygłupy, szkolne zawody sportowe
Drużyny harcerskie, obozy
Biblioteka publiczna na Sienkiewicza

Sport

„Sparta” Legionowo, Legionowia, Stralo, barak-klub na Reymonta
Wyniki, Mistrzowie
Narty (Jelonka)

Życie towarzyskie

Cukiernia „Mała”, Ul, dechy, orkiestra „Szczepaniaków”, „Ludowa”, „Zielona”
Kto bywał, co się piło, co grali?
Bilard, U Raka”
Kino ZZK „Mazowsze”, objazdowe, cyrk, karuzela
Zabawy w straży, majówki
Kąpielisko nad Narwią (skoki z mostu), Zalew Zegrzyński

Dojazdy do Warszawy

Stacja w Legionowie, pociągi parowe, luxtorpeda, autobusy, ciężarówki do W-wy
PKP-wagony, parowozy, elektryfikacja,

Wojsko

Powrót z manewrów
Zabawy w kasynie
Dowódcy