Wydarzenia (grudzień 2012)


Ogłoszenie

Za­pra­sza­my do wzię­cia udzia­łu w bez­płat­nych warsz­ta­tach, tre­nin­gach pa­mię­ci dla osób 50+, słu­cha­czy Le­gio­now­skie­go Uni­wer­sy­te­tu Trze­cie­go Wie­ku. Warsz­ta­ty bę­dą od­by­wa­ły się w sie­dzi­bie LUTW, ul. Pił­sud­skie­go 3, od grud­nia 2012 r. do czerw­ca 2013 r.

Pierw­sze warsz­ta­ty od­bę­dą się 7 grud­nia o godz. 17:00 w sie­dzi­bie Uni­wer­sy­te­tu.

Za­pi­sy w Se­kre­ta­ria­cie LUTW. Ilość miejsc ogra­ni­czo­na, obo­wią­zu­je ko­lej­ność zgło­szeń.

dr Roman Biskupski
Dyrektor LUTW