Wydarzenia (sierpień 2012)


Zapisy na nowy rok akademicki

Legionowski Uniwersytet Trzeciego Wieku i jego Filia w Serocku
ogłaszają zapisy słuchaczy na rok akademicki 2012/2013.

Warunki przyjęcia:

 1. Rozmowa wstępna z członkiem kierownictwa LUTW,
 2. Wypełnienie deklaracji przystąpienia do LUTW,
 3. 2 zdjęcia legitymacyjne,
 4. Wpisowe (dla nowo wstępujących/jednorazowo 20 złotych plus opłata za pierwszy semestr nowego roku akademickiego 50 złotych).

Do sekretariatu LUTW powinni zgłosić się również słuchacze poprzednich lat w celu dokonania zapisu do poszczególnych zajęć fakultatywnych. Ilość osób w poszczególnych grupach fakultatywnych ograniczona, decyduje kolejność zapisów. W nowym roku akademickim słuchacze będą mogli korzystać z następujących zajęć fakultatywnych (pod warunkiem, że grupa będzie liczyła minimum 10 słuchaczy):

 1. Język angielski (3 poziomy)
 2. Język niemiecki (2 poziomy)
 3. Język rosyjski. (2 poziomy)
 4. Warsztaty plastyczne.
 5. Nauka obsługi komputera (3 poziomy).
 6. Zajęcia muzyczne w uniwersyteckim zespole „Belcanto”.
 7. Taniec towarzyski.
 8. Terapia ruchem przy muzyce.
 9. Aerobic.
 10. Rehabilitacja ruchowa.
 11. Pływanie.
 12. Salonik literacki.
 13. Warsztaty teatralne.
 14. Klub szachowy „Hetman”.

Wyczerpującą informację mogą Państwo uzyskać w sekretariacie LUTW w Legionowie ul. Piłsudskiego 3 w godzinach 9.00–12.00 od poniedziałku do czwartku, na stronie internetowej www.lutw.netoraz pod numerem telefonu 22 784–05–15 (w czasie dyżurów członków kierownictwa).

W Serocku w siedzibie miejskiego Ośrodka Kultury ul. Pułtuska 47, pod nr. tel. 22 782–73–50 i na stronie internetowej; www: kultura-serock.infoi www.serock.pl.

Inauguracja roku akademickiego 2012/2013 dla słuchaczy LUTW i Filii w Serocku odbędzie się w dniu 28 września 2012 r. o godz. 16.00 (miejscu inauguracji powiadomimy oddzielnie).

dr Roman Biskupski

Dyrektor Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Zapraszamy!!!


W ramach realizacji projektu „Poradnictwo obywatelskie wsparciem dla mieszkańców Mazowsza”
Zapraszamy mieszkańców powiatu legionowskiego do korzystania z bezpłatnych porad obywatelskich

Z przy­jem­no­ścią in­for­mu­je­my, że od 16 sierp­nia 2012 r. zo­sta­nie uru­cho­mio­ny Punkt Po­rad Oby­wa­tel­skich dla miesz­kań­ców Le­gio­no­wa i Po­wia­tu Le­gio­now­skie­go. W PPO bę­dzie mo­żna uzy­skać bez­płat­ne, rze­tel­ne i po­uf­ne po­ra­dy i in­for­ma­cje w spra­wach:

Po­ra­dy i in­for­ma­cje bę­dą udzie­la­ne przez do­rad­cę Biu­ra Po­rad Oby­wa­tel­skich (BPO) w War­sza­wie
Do­rad­ca bę­dzie peł­nił dy­żur w PPO w ka­żdy czwar­tek, w go­dzi­nach 16.00–18.00 w sie­dzi­bie Sto­wa­rzy­sze­nia przy ul. Pił­sud­skie­go 3 w Le­gio­no­wie – zgło­sze­nia te­le­fo­nicz­ne pod nu­me­rem tel.: 22 774 50 80.
Do sko­rzy­sta­nia z po­rad i in­for­ma­cji za­chę­ca­my przede wszyst­kim oso­by nie­za­mo­żne, w trud­nej sy­tu­acji ży­cio­wej, któ­rym bra­ku­je in­for­ma­cji nt. przy­słu­gu­ją­cych im praw i mo­żli­wo­ści roz­wią­za­nia swo­je­go pro­ble­mu.
Pro­jekt fi­nan­so­wa­ny jest przez Wo­je­wo­dę Ma­zo­wiec­kie­go w ra­mach re­ali­za­cji za­da­nia pu­blicz­ne­go „Po­moc spo­łecz­na, w tym po­moc ro­dzi­nom i oso­bom w trud­nej sy­tu­acji ży­cio­wej oraz wy­rów­ny­wa­nie szans tych ro­dzin i osób”.